Download Voorwaarden

Algemene spelvoorwaarden Celldorado april 2008

  1. Toepasselijkheid
   Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Cructiq AG (‘Cructiq’) te organiseren promotionele kansspelen en acties. De site www.celldorado.com (‘de site’) is sponsor van Cructiq. Voor de bijzondere voorwaarden per actie wordt verwezen naar de site, waar per actie de aanvullende voorwaarden en specifieke informatie voor die actie worden vermeld. Door deel te nemen aan promotionele kansspelen en acties van Cructiq aanvaard je deze algemene spelvoorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen bijzondere voorwaarden worden opgesteld, zullen die voorwaarden als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze spelvoorwaarden. Bij strijdigheid tussen dealgemene voorwaarden en privacy beleid 16052006’ en deze algemene spelvoorwaarden prevaleren deze laatste. Bij strijdigheid tussen de algemene spelvoorwaarden en de aanvullende, specifieke voorwaarden voor een actie prevaleren deze laatste.

 

  1. Aanbieder
   Cructiq AG
   Baarerstrasse 78
   6300 Zug 
   Switserland
  1. Deelname
   Per actie zal op de site worden vermeld op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum).

 

  1. Minimum leeftijd
   Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 16 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de actie kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht. Indien de deelnemer de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dan dient ten minste een van de ouders, ook in geval dat een van hen de telefoonrekening betaalt, toestemming voor deelname te hebben gegeven.

 

  1. Deelnamekosten
   Indien aan deelname meer kosten zijn verbonden dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail, een SMS-bericht of een deelnameformulier dan zullen deze kosten bij de specifieke actie worden vermeld. De kosten per deelname bedragen maximaal de bij de desbetreffende actie vermelde communicatiekosten. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.

 

  1. Bepaling van de winnaars
   De winnaars zullen worden aangewezen uit alle deelnemers die aan de deelnamevoorwaarden hebben voldaan, door een onafhankelijke derde, of met behulp van een computerprogramma, dat willekeurig en onafhankelijk de winnaars vaststelt. Er vindt per actie één trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per actie zal verder worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn, hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de bepaling van de winnaars zal plaatshebben.

 

  1. Bekendmaking winnaars
   De winnaars zullen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de actie per e-mail, per post of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

  1. Prijzen
   Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaar zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden uitgekeerd, volgens de op de site aangegeven wijze. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken te zijn, dan zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald. Cructiq aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts aanvaardt Cructiq geen aansprakelijkheid indien de winnaar de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens of na de verzending. Cructiq is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen. Cructiq is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor.

   Indien de gewonnen prijs een reis betreft, dan komen reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt. De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

   Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel anderssoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
   Op verzoek van de deelnemer wordt een overzicht verstrekt van de uitgekeerde prijzen.

  2. Kansspelbelasting
   Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, is Cructiq verplicht deze in te houden op de aan de winnende deelnemer uit te keren prijs. Als het een prijs betreft die niet in geld wordt uitgekeerd, zal het verschuldigde bedrag aan kansspelbelasting, geheven naar de waarde die de prijs heeft in het economische verkeer, door Cructiq in rekening worden gebracht bij de winnende deelnemer.

 

  1. Medewerking deelnemers
   Prijswinnaars geven bij voorbaat hun toestemming om eventueel medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten, verbandhoudend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Cructiq gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Cructiq is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

 

  1. Uitsluiting deelname
   Medewerkers van Cructiq (en hun directe familieleden) en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende actie zijn uitgesloten van deelname. Cructiq behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Cructiq is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.

 

  1. Privacy
   Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien Cructiq dit wenst kan zij deelnemers op de hoogte houden van haar activiteiten en aanbiedingen doen, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of per SMS. Cructiq verzamelt geen persoonsgegevens van minderjarigen tot 16 jaar, noch laat deze verzamelen, zonder verifieerbare toestemming van een ouder van de minderjarige, tenzij dat noodzakelijk is om de minderjarige contactgegevens van zijn ouder te vragen teneinde toestemming te verkrijgen voor de uitreiking van prijzen.

 

  1. Gedragscode promotionele kansspelen
   Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

 

  1. Cructiq kan te allen tijde bepaalde onderdelen van deze voorwaarden of de aanvullende voorwaarden wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

 

 1. Vragen en klachten
  Vragen of klachten over een actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan:

  Cructiq AG
  Baarerstrasse 78
  6300 Zug 
  Switserland

  Email: [email protected]
  Tel: +31202253714